med nyfikenhet och förundran

anytone

När man är ny på DMR kan det verka förvirrande med alla dessa talgrupper och är man van vid gammaldags FM där det bara vara att trycka på PTT:n och prata så kan man halka snett i DMR och sända i en annan talgrupp än den man tänkt sig.

Radion innehåller ett antal talgrupper som den tar emot. Detta kallas för Receive Call List. Pågår det trafik i en talgrupp som inte finns i din radios talgruppslista så är din radio tyst. Detta kan man komma runt med funktionen Digital Monitor. Med Digital Monitor aktiverat (symbolen av en liten röd högtalare i displayen), så kommer du höra all trafik, oavsett om tagruppen finns i din radions talgruppslista eller inte.

Om lysdioden lyser turkos medan motstationen sänder så betyder det att talgruppen som används finns i din radios talgruppslista och du kan trycka på PTT:n för att prata i den talgruppen så länge ordet DIG står med ljusblå bokstäver. Hinner den växla till DIG med mörkblå bakgrund så har din radio återgått till standardtalgruppen för kanalen vilket inte behöver vara samma som din motstation sände i.

Är det dessutom så att lysdioden inte lyser ljusblå utan grön när du har digital monitor på och någon talar så betyder det att talgruppen inte finns i din radio och du kommer inte sända i den talgruppen när du trycker på PTT:n.

Last call reply
När DIG lyser ljusblå kan jag bara trycka in PTT och tala i den talgrupp jag nyss hörde trafik i

Krångligt? Ja, det är mycket att hålla reda på, lysdioder att titta på och vilken färg texten DIG har. Lösningen, som jag tycker är smidig är att jag har programmerat den ljusblå knappen uppe på radion så att vid långt tryck har den funktionen “Last Call Reply” (Meny -> Settings -> Radio Set -> Key Func -> Key PF3 long).

Om jag hör ett QSO som jag vill delta i så trycker jag på den knappen och då ställer radion in den talgrupp som senast hördes. Talgruppen som ställs in visas då under kanalnamnet. Så behöver jag inte tänka på hur lamporna lyser utan jag kan bara trycka på PTT:n och jag vet att jag sänder i rätt talgrupp.

Ställ in Last Call Reply på den ljusblå knappen (PF3)

Då och då hör man stationer på DMR som är svårlästa bland annat på grund av för högt ställd mic gain i förhållande till rösten (andra aspekter som t ex bitfel mm kan ju också spela in). Vi talar ju olika högt och har olika frekvensgång på våra röster. I de allra flesta fall behöver man inte justera mic gain på sin radio utan den fungerar ganska bra som den är som standard.

Men för att kontrollera att du inte “övermodulerar” (om man nu kan tala om att “modulera” i DMR-sammanhang) så gör du enkelt så här. Gå till hose.brandmeister.network och klicka på “Player” uppe till höger. På raden för talgrupp (symbolen med två “gubbar”) skriver du in “98” och klickar på talgrupp 98 “Radio Test” som visas i listan. Se till att spelaren är aktiv, d v s “play”-symbolen ska vara grå medan den kvadratiska “stopp” ska vara vit (symbolerna refererar till dem vi hade på bandspelare förr i tiden).

Brandmeister hoseline VU meter
Brandmeister hoseline VU meter

På din radio väljer du nu talgrupp 98 group call, tryck in PTT och tala som du normalt brukar göra i QSO. VU-mätaren ska hela tiden vara grön och inte visa rött.

I Anytone:s radioapparater finns även inställning för “Enhance sound”. Denna inställning bör man undvika om man inte har en ljus röst (den lär vara anpassad för personer av asiatiskt ursprung som ofta talar med ett högre frekvensläge på rösten).

På grund av att SM0RUX/Pontus, av personliga skäl inte har haft möjlighet att uppdatera sin kodplugg för Anytone AT-D878 och AT-D578 så har Pontus och jag kommit överens om att jag övertar uppdateringarna. Kodpluggen kommer fortfarande att vara “SM0RUX kodplugg” men uppdaterad av mig (SM0RGM/Stefan).

Kodpluggen innehåller alla DMR-repeatrar och analoga repeatrar för Sverige, källa är sk6ba.se. Utöver repeatrar finns ett antal simplex-kanaler med t ex echolink och hotspots. Kanalerna är indelade i zoner per distrikt (SM6 och SM7 är uppdelade i två vardera p g a det blir för många kanaler per zon). Likaså finns scanlistor per distrikt. Alla analoga repeatrar som har subtonsmottagning är också inlagda med motsvarande subtonsquelch för att minska störningar från digitala repeatrar vid scanning.

Vidare finns DMR-repeatrar anslutna till Brandmeister i LA, OH och OZ också med i kodpluggen.

I kodpluggen finns även kanaler för Marin VHF, PMR (444 MHz), SRBR (446 MHz) och jakt (155 MHz) indelade i zoner och scanlistor för dessa.

Synpunkter och felrättningar mottages tacksamt. Kodpluggen innehåller i skrivande stund över 500 kanaler så att det smugit sig in fel är inte osannolikt. Rapportera gärna genom att lägga en issue via github eller skicka ett mail. Om motsvarande fel finns hos sk6ba.se, rapportera gärna felet dit också så att källan till felet i så fall blir rättad.

Kodpluggarna är testade med mina versioner av AT-D878UV och AT-D578UVII+ men fungerar sannolikt med andra versioner av dessa apparater.

Hämta senaste release här:

När du laddat ner kodpluggen behöver du uppdatera ett par filer med ditt eget call och DMR ID, se filen README.md.

73 de SM0RGM/Stefan och SM0RUX/Pontus

Under en resa med bil genom Europa med Lissabon som slutdestination hade jag mina två DMR-radio med mig – Anytone AT-D878UV handapparat och AT-D587UVIII mobilstation. En resa som tar flera dagar i anspråk (Stockholm-Lissabon är ca 350 mil enkel resa) och ett utmärkt tillfälle för amatörradio. Den fullständiga resan gick via Danmark, Tyskland, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Portugal (Lissabon -> Porto), Spanien, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland och Danmark.

Jag var lite nyfiken på tillgången på DMR ute i Europa så här nedan är mina erfarenheter. Att bygga en komplett kodplugg för hela resan kändes som ett stort och tidskrävande projekt. Istället använde jag mig av VFO och manuell inställning av RX/TX-frekvenser, CC och TS.

För att hålla reda på vilka repeatrar som fanns i närheten så installerade jag appen RepeaterBook i min mobiltelefon. Den kan med hjälp av GPS:en visa vilka repeatrar som finns i närheten sorterade i avståndsordning. Den visar också i vilken riktning repeatern befinner sig i förhållande till mig. Kör jag åt sydväst så knappar jag hellre in en repeater som ligger framför mig i den riktning jag kör, än en som ligger bakom eller vid sidan av mig. Tyvärr är inte alltid databasen i RepeaterBook uppdaterad men är ändå en stor hjälp.

Utanför Sverige används ofta repeaterskift på 7.6 MHz eller 9.4 MHz på 70 cm. Både minus- och plusskift förekommer. De allra flesta DMR-repeatrar finner man på 70 cm.

Brandmeister eller DMR+

I Sverige kör nästan uteslutande alla repeatrar via Brandmeister men så är inte fallet i andra länder. I Danmark t ex finns en del Brandmeister-repeatrar man majoriteten är DMR+. Att det är olika system innebär att talgrupperna inte är gemensamma. Det finns dock i Danmark en brygga för utvalda talgrupper mellan DMR+ och Brandmeister, så man kan använda talgrupperna 2400-2407 i DMR+ och nå ut i Brandmeister.

Timeslot

I Sverige har vi en rekommendation för användningen av timeslots på repeatrar men det är upp till varje repeaterägare hur de vill arrangera detta. Det verkar dock vara få svenska repeatrar som följer den svenska rekommendationen. När man är ute och kör mobilt har man små möjligheter att slå upp varje repeater och läsa sig till vilken timeslot man bör använda. Jag lyssnade en hel del och använde den timeslot som var ledig eller så chansade jag på TS2.

I de fall jag kunnat läsa mig till information så verkar TS2 vara den bästa chansningen. En ganska vanlig uppdelning ute i Europa verkar vara att man lägger statiska talgrupper på TS1 medan dynamiska hänvisas till TS2. En rekommendation vi kanske skulle anamma i Sverige? Då skulle mobilkörningen bli enklare.

Talgrupper

En reflektion när det gäller talgrupper är att i såväl Danmark, Tyskland, Spanien, Portgual och Nederländerna så används de nationella talgrupperna flitigt. I Sverige är ofta TG240 väldigt tyst och en resurs som jag tycker att vi kunde använda mer. Om inte annat som anropskanal. Det klagas ibland på att aktiviteten är dålig i SM-land – kör ett CQ på TG240 så hörs du i hela landet. Sedan kan man alltid QSY:a till annan talgrupp.

Danmark

God tillgång på DMR på hela resan genom Sjælland, Fyn och södra Jylland om man “fuskar” lite och räknar in repeatern i Flensburg som faktiskt ligger på andra sidan gränsen till Tyskland, vilken faktiskt bara är tillåten att lyssna på när man är i Danmark. Detta eftersom den ligger ovanför 438 MHz och den danska bandplanen för 70 cm likt den svenska slutar på 438.0 MHz medan man i Tyskland även har tillgång till 438-439 MHz för amatörradio.

Repeatern i Odense som skulle finnas enligt RepeaterBook verkade vara QRT så på Fyn var det ett glapp. I Danmark är de flesta repeatrar DMR+, bara ett fåtal Brandmeister existerar. Dock finns som sagt en brygga för talgrupperna 2400-2407 mellan DMR+ och Brandmeister. Danskarna använder gärna den nationella TG238 för QSO.

När jag kör radio från Danmark så är det med mitt danska call – OZ0RGM. XYL bor i OZ-land så jag tillbringar av förklarliga skäl en hel del tid i Danmark. Därför har jag kunnat ansöka om danskt call och jag hade turen att mitt svenska suffix var ledigt. Mitt svenska call är SM0RGM och det rätt bekvämt att bara behöva byta ut två bokstäver. När man kör CW så sitter ju callet i fingrarna. Det är förklaringen till att jag ibland hörs på de svenska talgrupperna som OZ0RGM. Det är alltså samma gubbe bakom micken som normalt hörs på banden som SM0RGM.

Tyskland

Mycket god tillgång på DMR, i alla fall den sträcka vi körde via Flensburg, Hamburg, Bremen, Köln till Trier. Redan vid gränspassagen vid Flensburg fanns första repeatern och om sedan avlösten av en i TV-tornet i Kiel med god täckning. Så rullade det på söderut. Merparten verkade vara Brandmeister. Ärligt talat fokuserade jag mer på trafiken på autobahn än DMR så observationerna här är kanske lite bristfälliga. Mycket trafik på den nationella TG262 som låg på TS1.

Luxemburg

Landet är ju ganska litet så det finns i princip full täckning med DMR. Först fick jag fatt i en repeater som jag knappt kunde nå, trots mina 50 watt på mobilstationen, yttre antenn och bara 8 km till repeatern enligt RepeaterBook (kanske var positionen fel?). Efter byte till en annan repeater gick det bättre. Det var tidig morgon men ett CQ som LX/SM0RGM/M på TG240 besvarades av en morgonpigg SA5CVH Oscar i Skärblacka.

Frankrike

Efter att passerat gränsen till Frankrike blev det betydligt tunnare med DMR. Turen i Frankrike gick via Metz, Bordaux till Bayonne strax intill gränsen till Spanien och bara under ett fåtal gånger under den nästan 100 mil långa etappen gick det att hitta DMR, mestadels i närheten av större städer. Därimellan fanns det gott om FM-repeatrar.

Spanien

Etappen Bayonne till Lissabon genom Spanien bjöd på en del DMR-repeatrar men situtionen på denna etapp liknade Frankrike i stora delar, mest FM. Nu har jag absolut inget emot FM men under denna resa var det målet att se hur mycket DMR man kan hitta.

De QSO:n jag hörde över DMR i Spanien gick mestadels över nationella TG214.

Portugal

När vi korsade gränsen in till Portugal och ner till Lissabon fanns det mer DMR-repeatrar att tillgå, nästan hela vägen. I centrala Lissabon hade vi enligt RepeaterBook två repeatrar på 2.7 respektive 3.7 km avstånd, den ena Brandmeister och den andra DMR+. Ingen av dem gick att nå inomhus från lägenheten men fungerade när handapparaten fick följa med utomhus.

Nästa destination i Portugal var Porto ca 30 mil norr om Lissabon. Längs den 3 timmar långa resan fanns DMR-repeatrar att tillgå hela vägen. Någon av dem nådde jag redan 60 km från repeatern.

I Porto fanns två repeatrar, båda Brandmeister och båda på ca 5 km avstånd. Den ena gick att köra med handapparat inifrån lägenheten. Via Brandmeister kunde jag se att på den ena repeatern hade man blockerat ett antal UK-talgrupper och jag undrar till skälet. Kan de ha varit någon amatör på besök från UK som i princip missbrukat repeatern?

I Portugal var det en hel del trafik på nationella talgruppen TG268 samt TG268911 “PT Hotspot” som gissningsvis är en TG avsedd för hotspots. Dock låg den ofta ute över repeatrar. Om den var statiskt konfigurerad eller dynamiskt aktiverad vet jag inte.

DMR in Portugal
DMR in Portugal

Belgien

Erfarenheten av DMR i Belgien är kanske något begränsat eftersom vi bara körde rakt igenom Belgien och det går på ett par timmar. Vi startade dagens etapp i Reims, Frankrike nära gränsen till Belgien. Rutten gick via Charleroi, Bryssel och Antwerpen där vi sedan fortsatte in i Nederländerna. Söder om Charleroi fick jag fatt i de första DMR-repeatern och därefter var det mer eller mindre kontinuerligt repeatrar med DMR ända upp till gränsen till Nederländerna. Under den korta tid vi befann oss i Belgien hann jag inte höra något QSO, bara något enstaka anrop.

Nederländerna

Redan innan vi passerade gränsen från Belgien hade jag växlat till en DMR-repeater i Nederländerna. Nederländerna är platt och repeatern PI1UTR har man placerat på hela 220 meters höjd med rejäl täckning som följd. Den gick att köra handportabelt inomhus 20 km från Utrecht med full signalstyrka. Klicka på länken till PI1UTR och kika på den nästan cirkelrunda täckningskartan.

Vi rörde oss kring Utrecht, Amsterdam och Nijmegen och i de områdena var det inga problem att hitta repeatrar med DMR. I Nederländerna verkar den nationella talgruppen 204 användas flitigt.

Utanför Utrecht fick jag som PA/SM0RGM/M ett QSO med SM0HZE – Kent över TG2400. Det var Kents första DMR-QSO så det passade ju utmärkt för att, på ett mycket konkret sätt påvisa vilka möjligheter som finns med DMR-tekniken.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis en kul erfarenhet och radioapparaterna får defintivt följa med på framtida turer. Jag körde en del QSO:n med svenska stationer på de svenska talgrupperna när tillfälle gavs. Jag provade också då och då allmänt anrop över de lokala TG8 (cluster) och TG9 (local) men med endast ett fåtal QSO som resultat. Kanske avskräcker språket? Eller så ska jag bara vara modigare och köra CQ i landets nationella TG för att få kontakt med de lokala ham:sen?

Här har jag samlat lite tips, trix och fix för Anytone AT-D878UV DMR-radio. Mycket av detta fungerar även på mobilstationen AT-D578UV.

Kodplugg

SMØRUX/Pontus har byggt en utmärkt kodplugg för SM.

SAØAZS har baserat sin kodplugg på Pontus kodplugg.

Firmware

Nedladdningslänkar för firmware och CPS.

Funktionsknappar

Så här har jag programmerat mina funktionsknappar på radion.

FunktionsknappFunktion
P1 ShortMain CH Switch
P1 LongSub CH Hide
P2 ShortVFO/MR
P2 LongCh.Name
PF1 ShortDigi Monitor
PF1 LongTX Power
PF2 ShortSlot Set
PF2 LongBlueTooth on/off
PF3 ShortLast Caller Reply
PF3 LongRoaming

Praktiska inställningar

End of call beep

Optional settings -> Alert Tone -> Call tone = Digital/Analog, Idle Channel Tone On och Call Reset Tone on. Vill man inte ha “roger beep” så sätt till off.

Sepura Tetra och Motorola / MD380-toner:

Call Tone: (Sepura-stil)

First tone: 520 Hz / 300 ms
Second tone: 780 Hz / 300 ms
(resterande noll)

Call Reset Tone: (Sepura-stil)

First tone: 780 Hz / 300 ms
Second tone: 520 Hz / 300 ms
(resterande noll)

Idle Channel Tone: (Motorola / MD380-stil)

First tone: 1560 Hz / 40 ms
Second tone: 1040 Hz / 40 ms
Third tone: 1560 Hz / 40 ms
Fourth tone: 1040 Hz / 40 ms
Fifth tone: 1310 Hz / 40 ms
(resterande noll)

Talker Alias

Antalet DMR ID:n på radioid.net är nu fler än 200.000 vilket är mer än kapaciteten för Contact List i de äldre Anytone. När man exporterar DMR ID:n från radioid.net så behöver man nu välja vilka regioner man vill ha med i sin kontaktlista.

Utöver det är det en bra idé att aktivera Talker Alias, så minskar man risken för att man bara ser ett DMR ID i displayen. Läs här om hur du aktiverar Talker Alias på Anytone AT-D878UV / AT-D578UV.

Last caller reply

På den blå knappen, kort tryck, har jag lagt funktionen Last Caller Reply. Den funktionen gör att den talgrupp jag lyssnar på blir aktuell talgrupp vid sändning. Förvisso är det så att om lysdioden lyser turkos så kan jag bara trycka på PTT så länge “DIG” lyser turkos på skärmen för att tala i den talgrupp som jag lyssnar på. Men om talgruppen inte finns i receive list så lyser lysdioden istället grön när motstationen talar och trycker jag då på PTT då så kommer jag att sända i den talgrupp som min radio står inställd på, inte den talgrupp som jag hör via digital monitor.

Så för att minska risken att sända i fel talgrupp (ibland är det lätt att glömma att kolla färgen på lysdioden) så har jag lagt detta på en snabbknapp och tar för vana att trycka till på den innan jag ropar in i en talgrupp som jag lyssnar på med digital monitor aktiverat (då hör jag ju nämligen alla talgrupper, även dem som inte finns i min receive list).

Om det dessutom blir en paus längre än hang time innan jag trycker på PTT:n (indikeras av att “DIG” går från turkos till blå) så kommer jag sända den talgrupp som min radio var inställd på, inte den talgrupp som jag nyss sände i. Genom att alltid trycka på Last Call Reply så slipper jag den problematiken och sänder i den talgrupp jag lyssnar på.

Last call visar inte talgrupp

Antagligen innehåller den digitala kontaktlistan också Brandmeisters talgrupper, utöver individuella callsigns men att namn-fältet för dessa är tomt. Lösningen är att generera den digitala kontaktlistan hos radioid.net utan “TG” ikryssad. Se info här.

Jag lyssnar på ett QSO men hör bara den ena stationen – varför?

Motstationerna kör antagligen över samma repeater eller två olika repeatrar som har samma uppsättning talgrupper aktiverade men de två stationerna sänder i olika talgrupper. P g a de har digital monitor aktiverat (promiscuous mode) så kan de ändå höra varandra. T ex, station A sänder över talgrupp 2407 (SM7) medan station B sänder över talgrupp 9 (lokal) och de ligger på samma repeater. De kommer då höra varandra men alla andra i SM7 (utom de som lyssnar på samma repeater som station B) kommer bara att höra station A.

Välj talgrupp från knappsatsen

Talgrupp kan man ju välja via knappen LIST (högra röda knappen) men genom att hålla inne siffran noll så kan man direkt knappa in motstationens DMR ID för att göra ett individanrop (private call). Om man här trycker # så växlar inmatningen till Talk Group och man kan med siffror mata in den talgrupp man vill sända i. När du skrivit in siffrorna för talgruppen, t ex 240 så bara tryck på PTT så sänder du i den talgruppen (du behöver alltså inte göra någon knapptryckning för att bekräfta). Praktiskt om man tillfälligt ska välja en talgrupp som man inte har i listan i kodpluggen.

Individsamtal

Anrop gör man ju normalt i distriktstalgrupp (2400-2407), i den nationella talgruppen 240 eller annan talgrupp som man tror motstationen passar. När man har fått tag i varandra kan man QSY:a till individsamtal (eller “private call”) om vill sitta och surra en längre stund med sin bästa kompis. Man gör då så att man trycker på MENU -> Call Log, bläddrar ner till sin motsations call och trycker på PTT. I displayen kan man se att man gör ett Private Call istället för Group Call.

Till skillnad från vad några fått för sig så är inte private call helt privat så att inga andra kan lyssna. De som lyssnar på den repeater du respektive din motstation sänder över kan förstås höra er via digital monitor. Det är bara privat i den meningen att man inte sänder över en hel talgrupp som går ut över ett antal repeatrar.

Nu kan det ju vara en idé att snacka vidare i distrikstalgruppen (2400-2407) och inte QSY:a till individsamtal, så att andra radioamatörer kan höra er och hoppa in i ett ring QSO. Det går ju inte om ni QSY:at till individsamtal. Vi har ju inte heller så stor belastning på distrikstalgrupperna att man ställer till några direkta problem om man sitter och “tjötar” en stund i de talgrupperna. Det kan ju vara trevligt för andra att det finns QSO:n att lyssna på.

Den nationella talgruppen 240 ska man undvika längre QSO:n på eftersom man sänder på i princip varenda repeater i Sverige. Så där kan man ju QSY:a någon av de taktiska talgrupperna 2411 och 2412 om man tänker prata lite längre.

Allmänt anrop (CQ)

Jag brukar ropa allmänt anrop (CQ) i talgrupp 240. Det är den nationella talgruppen som går ut över alla repeatrar i hela Sverige. På så sätt slipper jag hoppa runt på distriktstalgrupperna (2400-2407) och ropa allmänt anrop i var och en av dem. Förvisso är det ju så att om det pågår QSO i en distriktstalgrupp så kan det vara så att de stationer som ligger och lyssnar på det QSO:t missar mitt CQ.

Får jag inget svar i 240 så ropar jag ofta istället allmänt anrop i 24024 (Swedenlink) eller 240216 (Swedenhubb). Swedenlink och Swedenhubb är DMR-talgrupper som är ihopkopplade med C4FM/YSF/Fusion. Med lite ropande får man oftast svar någonstans 🙂

Ett tips är att ta med talgruppen i anropet, t ex “Allmänt anrop, allmänt anrop, SM0RGM, SM0RGM, kallar allmänt anrop 240”. På så sätt vet de som scannar, har en radio utan display eller är synskadade vilken talgrupp du finns på.

Boot image

SSA logotype som boot image (högerklicka och “Spara som”):

Anytone AT-878UV boot image SSA

I CPS gör du:

  1. Tool -> Boot image
  2. Klicka på Open Image och välj bildfilen ovan
  3. Bilden ska visas, om den inte dyker upp är filformatet fel:
    SSA logo som boot image
  4. Klicka på Write
  5. Gå till Optional Setting -> fliken Power-On -> Power-On interface -> Custom picture

GPS-ikoner

Ikonen för GPS är inspirerad av Google Maps “nål” men har färgen röd när man har fått positionslåsning. Röd är normalt en färg som indikerar fel. IK8JHL Francesco har skapat alternativa ikoner som ser trevligare ut och dessutom lyser grönt när man har GPS-signal. Läs mer här.

Annons
Instagram
Something is wrong.
Instagram token error.

sm0rgm

Follow
Hämta fler

© Copyright 2023 Stefan Helander